Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23832
Title: Hà Lâm Kỳ - Nhà văn tày vùng cao Tây Bắc
Authors: Triệu Thị Thành
Keywords: Luận văn
Nhà văn
Tây Bắc
Yên Bái
Khoa học xã hội
Hà Lâm Kỳ
Issue Date: 2016
Publisher: Knxb
Abstract: Gồm 4 chương. Chương 1: Khái quát về văn học các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc và nhà văn hà Lâm Kỳ. Chương 2: Văn xuôi Hà Lâm Kỳ. Chương 3: Thơ Hà Lâm Kỳ. Chương 4: Nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, văn học dân gian dân tộc thiểu số
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;120tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/23832
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : HLK nha va....pdf
  • Description : 
  • Size : 21,56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.