Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/23063
Title: Vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Yên Bái
Authors: Trần Thị Ngọc Minh
Keywords: Kinh tế tài chính
Kinh tế chính trị
Luận án tiến sĩ
Kinh tế nông nghiệp
Nông thôn
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2012
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Mục đích của luận án là trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Từ đó, luận án phân tích, đánh giá thực trạng vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Yên Bái và đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Yên Bái.
URI: Luận án tiến sĩ kinh tế; 184tr.
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Luan van TS TranT.Minh.doc
  • Description : 
  • Size : 1,15 MB
  • Format : Microsoft Word


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.