Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21583
Title: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái.(Bản sưu tầm)
Authors: Hoàng Văn Luận
Keywords: Tài chính
Thuế
Quản lí
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2018
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái.
Description: Luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. Chuyên ngành Quản lý kinh tế. 95tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21583
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB482018.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.