Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21353
Title: Chính sách thuế của thực dân Pháp ở Bắc kỳ từ 1897 đến 1945
Authors: Hồ Tuấn Dung
Keywords: Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học xã hội; Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Chính sách thuế; Thực dân Pháp; 1897 - 1945; Bắc Kỳ
Issue Date: 2002
Publisher: Bộ giáo dục và đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Abstract: Qua việc nghiên cứu nhằm khôi phục lại toàn bộ thuế của Nhà nước thực dân đã thực thi ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1945; đóng góp ở nguồn thu này cho Ngan sách bắc kỳ, cho Ngân sách Đông Dương và Ngân sách Pháp quốc; vai trò, bị trí của chính sách thuế trong cơ chế tài chính thuộc địa; hệ quả của chính sách thuế đối với đời sống kinh tế - xã hội Bắc Kỳ; thái độ của nhân dân Bắc kỳ đối với chính sách thuế của Nhà nước thực dân
Description: Luận án tiến sĩ lịch sử; 283tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21353
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 68.pdf
  • Description : 
  • Size : 119,74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.