Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20959
Title: Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ năm 2001 đến năm 2010
Authors: Nguyễn Trung Thành
Keywords: Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Giáo dục; Luận văn thạc sỹ; Lịch sử Đảng
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí MInh
Abstract: Làm rõ vai trò của lãnh đạo đảng bộ tỉnh Yên Bái trong việc phát triểm và xây dựng GD&ĐT từ năm 2001 đến năm 2010, rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh để tiếp tục vận dụng, thực hiện hiệu quả hơn đường lối lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới
Description: Luận văn thạc sỹ chuyên ngành lịch sử Đảng
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20959
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 49,63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.